klaster16.jpg

Mše sv. v klášteře

pondělí-pátek v 1730

neděle v 1030

Naše produkce

Historie řádu

12. stol. - poustevnické počátky v Palestině

Jméno "karmelitáni" pochází od palestinského pohoří Karmel. Sem přišli ve 12. století poutníci s křížovými výpravami, usadili se tu (na místě, kde podle tradice žil starozákonní prorok Eliáš) a vedli zde poustevnický život.

13. stol. - první řehole

K oficiálnímu uznání jejich způsobu života ze strany církve dochází okolo roku 1209, kdy jim biskup Albert z Vercelli, jeruzalémský patriarcha, sestavil "pravidla pro život", neboli řeholi. Tak se z laických poustevníků stává řád.

stěhování do Evropy, úprava řehole

Od roku 1238 se karmelitáni začali stěhovat z Palestiny do Evropy. Vzhledem ke zdejším jiným podmínkám jim papež Inocenc IV. v roce 1247 původní řeholi upravil a umožnil tak jejich rozšíření v Evropě. Takto upravená řehole je v řádu platná dodnes.

15. stol. - založení ženské větve řádu

Sestry karmelitky byly založeny v polovině 15. století.

16. stol. - reforma sv. Terezie

V průběhu 15. a 16. staletí v rámci všeobecného úpadku a snah o obnovu církve dochází u karmelitánů k velké reformě. Její iniciátorkou byla karmelitka Terezie od Ježíše (z Avily). Ta v touze po návratu k původnímu ideálu poustevnického života zakládá od roku 1562 kláštery, jejichž zpřísněný způsob života byl odpovědí na tehdejší uvolněné mravy karmelitánských společenství. Tato reforma se skrze Jana od Kříže rozšířila i na mužskou větev řádu.

rozdělení řádu a vznik bosých karmelitánů (OCD)

V důsledku vzrůstajících rozporů mezi příznivci a odpůrci této reformy dochází roku 1593 k rozdělení řádu na karmelitány původní a reformované - tzv. bosé. Po rozdělení na dvě větve se život každé z nich vyvíjí odděleně a každá z nich má svůj trochu odlišný úkol. Zatímco karmelitáni (obutí) se věnují více pastorační činnosti ve spolupráci s diecézními kněžími na farách, bosí karmelitáni se snaží soustředit svou pozornost na kontemplaci ("prostor ticha", samoty a modlitby) a život v komunitě a zprostředkovat tyto hodnoty druhým lidem.

dnes

V současné době žije po celém světě asi 4 000 bosých karmelitánů a 13 000 bosých karmelitek. (Seznam všech současných klášterů bosých karmelitánů po světě najdete zde)

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný, IČ 708 35 071, tel +420-312 523 648, bank 27-5314400237/0100